سوپر گوشت آذرخش سعادت اباد میدان فرهنگ

سوپر گوشت آذرخش سعادت اباد میدان فرهنگ

سوپر گوشت آذرخش سعادت اباد میدان فرهنگ

سوپر گوشت آذرخش سعادت اباد میدان فرهنگ
عرض دهنه ۵۰۵×۳۱۰
مدت زمان انجام پروژه ۲ روز شیشه استفاده شده ۱۰میل سفید سکوریت واپراتور استفاده شده (یونیک)

Call Now

ایلیا درب